SDM Vidhyalaya

Sarv Dev Mandir (SDM) Vidhyalayaa Charter

Dr. Nishikant Sonwalkar   Executive Director
Jaya¬† Asthana   Executive Member
Reema Paparia   Executive Member
Soniya Sinha   Executive Member
Neelu Sharma   Founding Member
Ishwara Sharma   Founding Member
Mamta Sharma   Consulting Memeber